ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
 หน้าแรก
 ข้อมูลโรงเรียน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 รางวัลของโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โปรแกรมที่เปิดสอน
 ที่ตั้งและพิกัดดาวเทียม
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 เครือข่ายผู้ปกครองปี 2566
 เครือข่ายผู้ปกครองปี 2565
 ข่าวสาร/สอบถาม/ร้องเรียน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 เจตจำนงในการบริหารงาน
 Purposes of the Administration
 นโยบายไม่รับของขวัญ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
 ฝ่ายบริหาร
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 สังคมศึกษาฯ
 ศิลปะ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 การงานอาชีพ
 ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
เพลงประจำโรงเรียน
มาร์ชโพธิธรรม
มาร์ชรักแผ่นดินถิ่นโพธิธรรม
รำวงโพธิธรรมสัมพันธ์
ข้อมูลนักเรียนข้อมูลบุคลากร
บริการของโรงเรียน
คู่มือนักเรียนปี 2567
คลังสื่อการเรียนรู้
ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน
ตรวจสอบการชำระค่าบำรุงการศึกษา
ศูนย์สังคมศึกษา
ตรวจสอบการมาเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์
ระบบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงาน
ไฟล์สื่อการเรียนรู้ DLIT
ช่องยูทูปโรงเรียน
Phothitham TV
เข้าใช้งานอีเมลโรงเรียน
@phothitham.ac.th
เก็บไฟล์ออนไลน์กับ
Google Drive
เก็บไฟล์ออนไลน์กับ
Microsoft OneDrive
พัฒนาซอฟแวร์ด้วย Jetbrains for Education
ออกแบบกราฟิกกับ Canva Education
โมบายแอพพลิเคชั่น
แอพตรวจสอบผลการเรียน

แอนดรอยด์

ไอโอเอส
แอพตรวจสอบเวลาปฏิบัติงาน

แอนดรอยด์

ไอโอเอส
สถิติการเข้าชม
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)
ปีการศึกษา 2567  [อ่านแล้ว 68,409 ครั้ง]

ผู้บริหาร

ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3
รวม 4

ครูและครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 1 -
คณิตศาสตร์ 9 - 1
ภาษาต่างประเทศ 9 - 3
ภาษาไทย 7 - 1
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 - 1
การงานอาชีพ 5 - -
สุขศึกษา และพลศึกษา 4 - -
ศิลปะ 5 - 1
รวม 62 1 7

ส่งเสริมการศึกษา

ฝ่ายงาน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจำ 2 -
ธุรการ 1 -
การเงิน - 1
พัสดุ - 1
แม่บ้าน - 1
นักการ/การโรง - 7
พนักงานรักษาความปลอดภัย - 2
รวม 3 12

จำนวนข้าราชการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จำแนกตำแหน่ง ปี 2567

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 0 1
รองผู้อำนวยการฯ 2 1 3
ครู อันดับ คศ.3 5 25 30
ครู อันดับ คศ.2 2 9 11
ครู อันดับ คศ.1 6 4 10
ครูผู้ช่วย 1 10 11
รวม 17 49 65

จำนวนข้าราชการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน จำแนกตามอันดับและวุฒิการศึกษา

ข้าราชการอันดับ วุฒิการศึกษา
อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คผช. คศ.1 คศ.2 คศ.3 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
11 10 11 30 - - 8 25 9 23 - 1

ข้อมูลพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) ประสบการณ์สอน(ปี) ชื่อย่อวุฒิสูงสุด วิชาเอก สอนวิชา จ้างด้วยเงิน
1 นายพงศ์ธร มากโพร้ง 47 3 คบ. ชีววิทยา ชีววิทยา พนักงานราชการ
2 นายสุรสิทธิ์ ใจดี 32 7 ศษ.บ ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ดนตรีนาฏศิลป์ เงินบำรุงการศึกษา
3 นางสาวกรรณิกา เชื้อนิล 33 7 ว.ท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ เงินบำรุงการศึกษา
4 นายสันติชัย เหลืองทองคำ 42 14 ศศ.บ. - - SP2
5 น.ส.อารีย์ สิบหยอม 27 4 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา เงินบำรุงการศึกษา
6 น.ส.พรทิพย์ สิงห์ทองอินทร์ 27 4 คบ. ภาษาจีน ภาษาจีน เงินบำรุงการศึกษา
7 น.ส.นริศรา เนตรคำ 25 4 เดือน คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย เงินบำรุงการศึกษา
ตราโรงเรียน
ส่งเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ITA ONLINE
 รวมลิ้งค์ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT) เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT (2))
เอกสารภายใน
 งานวิชาการ
 งานสารสนเทศ
 งานนโยบายและแผน
 งานบริหารบุคคล
 งานกิจการนักเรียน
 งานบริหารทั่วไป
 งานประชาสัมพันธ์
 งานพัสดุ
 งานการเงินและบัญชี
 งานธุรการ
 เอกสารอื่น ๆ
วารสารโรงเรียน
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)
โพธิธรรมสารปี 2567
โพธิธรรมสารปี 2566
โพธิธรรมสารปี 2565
โพธิธรรมสารปี 2564
โพธิธรรมสารปี 2563
โพธิธรรมสารปี 2562
โพธิธรรมสารปี 2561
โพธิธรรมสารปี 2560
โพธิธรรมสารปี 2559
โพธิธรรมสารปี 2558
โพธิธรรมสารปี 2557
โพธิธรรมสารปี 2556
โพธิธรรมสารปี 2555
โพธิธรรมสารปี 2554
โพธิธรรมสารปี 2553
เว็บไซต์แนะนำ
สพม.พิจิตร
OBEC Content Center
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลฯ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
โรงเรียนในสังกัด สพม.พิจิตร
สหวิทยาเขตเมืองพิจิตร

พิจิตรพิทยาคม

สระหลวงพิทยาคม

เมธีพิทยา

วังกรดพิทยา

หัวดงรัฐชนูปถัมภ์

สากเหล็กวิทยา

วังทรายพูนวิทยา

สหวิทยาเขตสามง่าม

สามง่ามชนูปถัมภ์

กำแพงดินพิทยาคม

เนินปอรังนกชนูทิศ

หนองโสนพิทยาคม

วชิรบารมีพิทยาคม

วังโมกข์พิทยาคม

สรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม

ดงเสือเหลืองพิทยาคม

สหวิทยาเขตตะพานหิน

ตะพานหิน

วังสำโรงวังหว้า

เขาทรายทับคล้อพิทยา

วันทีสถิตย์พิทยาคม

ดงเจริญพิทยาคม

วังงิ้ววิทยาคม

ทุ่งโพธิ์พิทยา

สหวิทยาเขตบางมูลนาก

บางมูลนากภูมิวิทยาคม

วังตะกูราษฎร์อุทิศ

โพธิธรรมสุวัฒน์

พิบูลธรรมเวทวิทยา

ท่าเสาพิทยาคม

ห้วยยาวพิทยาคม

แหลมรังวิทยาคม

โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (PHOTHITHAMMASUWAT SCHOOL)
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทร. 056-681431 Fax. 056-681431 อีเมล : mail@phothitham.ac.th