ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
 หน้าแรก
 ข้อมูลโรงเรียน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 รางวัลของโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โปรแกรมที่เปิดสอน
 ที่ตั้งและพิกัดดาวเทียม
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 เครือข่ายผู้ปกครองปี 2566
 เครือข่ายผู้ปกครองปี 2565
 ข่าวสาร/สอบถาม/ร้องเรียน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 เจตจำนงในการบริหารงาน
 Purposes of the Administration
 นโยบายไม่รับของขวัญ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
 ฝ่ายบริหาร
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 สังคมศึกษาฯ
 ศิลปะ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 การงานอาชีพ
 ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
เพลงประจำโรงเรียน
มาร์ชโพธิธรรม
มาร์ชรักแผ่นดินถิ่นโพธิธรรม
รำวงโพธิธรรมสัมพันธ์
ข้อมูลนักเรียนข้อมูลบุคลากร
บริการของโรงเรียน
คู่มือนักเรียนปี 2567
คลังสื่อการเรียนรู้
ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน
ตรวจสอบการชำระค่าบำรุงการศึกษา
ศูนย์สังคมศึกษา
ตรวจสอบการมาเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์
ระบบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงาน
ไฟล์สื่อการเรียนรู้ DLIT
ช่องยูทูปโรงเรียน
Phothitham TV
เข้าใช้งานอีเมลโรงเรียน
@phothitham.ac.th
เก็บไฟล์ออนไลน์กับ
Google Drive
เก็บไฟล์ออนไลน์กับ
Microsoft OneDrive
พัฒนาซอฟแวร์ด้วย Jetbrains for Education
ออกแบบกราฟิกกับ Canva Education
โมบายแอพพลิเคชั่น
แอพตรวจสอบผลการเรียน

แอนดรอยด์

ไอโอเอส
แอพตรวจสอบเวลาปฏิบัติงาน

แอนดรอยด์

ไอโอเอส
สถิติการเข้าชม
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)
รวมลิ้งค์ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ(OIT)  [อ่านแล้ว 214,902 ครั้ง]

1.โครงสร้าง

โครงสร้างบริหารงาน

กรรมการสถานศึกษา

ผังรวมบุคลากร

ฝ่ายบริหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ฯ (คอมพิวเตอร์)

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

สังคมศึกษาฯ

ศิลปะ

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพ

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

เครือข่ายผู้ปกครอง

2.ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน

เอกสาร

4.ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

เอกสาร

5.ข้อมูลการติดต่อ

ข่าวสาร/สอบถาม/ร้องเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

ที่ตั้ง/แผนผัง/พิกัดดาวเทียม

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์โรงเรียน

เฟซบุ๊กแฟนเพจ

8.Q&A

ข่าวสาร/สอบถาม/ร้องเรียน

กล่องข้อความเฟซบุ๊ก

ไลน์ทางการ

9.Social Network

ข่าวสาร/สอบถาม/ร้องเรียน

เฟซบุ๊กแฟนเพจ

ไลน์ทางการ

10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11.แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

เอกสาร

12.รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

เอกสาร

13.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

เอกสาร

14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสาร

15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

เอกสาร

16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เอกสาร

17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

เอกสาร

18.E-Service

รับสมัครนักเรียน ม.1/ม.4

ตรวจสอบการมาเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน

แอพตรวจสอบผลการเรียน

แอพตรวจสอบผลการเรียน

ตรวจสอบการใช้สารสนเทศ

ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน

ตรวจสอบการชำระค่าบำรุงการศึกษา

ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงาน

แอพตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงาน

แอพตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงาน

คู่มือนักเรียน

ข่าวสาร/สอบถาม/ร้องเรียน

กล่องข้อความเฟซบุ๊ก

ไลน์ทางการ

19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เอกสาร

20.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เอกสาร

21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เอกสาร

22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เอกสาร

23.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสาร

24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสาร

25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เอกสาร

26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เอกสาร

27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสาร

28.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข่าวสาร/สอบถาม/ร้องเรียน

เอกสาร

29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสาร

30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เอกสาร

31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เอกสาร

33.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

เอกสาร

34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

เอกสาร

35.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสาร

36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เอกสาร

37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

เอกสาร

38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

เอกสาร

39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เอกสาร

40.การขับเคลื่อนจริยธรรม

เอกสาร

41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เอกสาร

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสาร

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสาร
ตราโรงเรียน
ส่งเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ITA ONLINE
 รวมลิ้งค์ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT) เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT (2))
เอกสารภายใน
 งานวิชาการ
 งานสารสนเทศ
 งานนโยบายและแผน
 งานบริหารบุคคล
 งานกิจการนักเรียน
 งานบริหารทั่วไป
 งานประชาสัมพันธ์
 งานพัสดุ
 งานการเงินและบัญชี
 งานธุรการ
 เอกสารอื่น ๆ
วารสารโรงเรียน
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)
โพธิธรรมสารปี 2567
โพธิธรรมสารปี 2566
โพธิธรรมสารปี 2565
โพธิธรรมสารปี 2564
โพธิธรรมสารปี 2563
โพธิธรรมสารปี 2562
โพธิธรรมสารปี 2561
โพธิธรรมสารปี 2560
โพธิธรรมสารปี 2559
โพธิธรรมสารปี 2558
โพธิธรรมสารปี 2557
โพธิธรรมสารปี 2556
โพธิธรรมสารปี 2555
โพธิธรรมสารปี 2554
โพธิธรรมสารปี 2553
เว็บไซต์แนะนำ
สพม.พิจิตร
OBEC Content Center
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลฯ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
โรงเรียนในสังกัด สพม.พิจิตร
สหวิทยาเขตเมืองพิจิตร

พิจิตรพิทยาคม

สระหลวงพิทยาคม

เมธีพิทยา

วังกรดพิทยา

หัวดงรัฐชนูปถัมภ์

สากเหล็กวิทยา

วังทรายพูนวิทยา

สหวิทยาเขตสามง่าม

สามง่ามชนูปถัมภ์

กำแพงดินพิทยาคม

เนินปอรังนกชนูทิศ

หนองโสนพิทยาคม

วชิรบารมีพิทยาคม

วังโมกข์พิทยาคม

สรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม

ดงเสือเหลืองพิทยาคม

สหวิทยาเขตตะพานหิน

ตะพานหิน

วังสำโรงวังหว้า

เขาทรายทับคล้อพิทยา

วันทีสถิตย์พิทยาคม

ดงเจริญพิทยาคม

วังงิ้ววิทยาคม

ทุ่งโพธิ์พิทยา

สหวิทยาเขตบางมูลนาก

บางมูลนากภูมิวิทยาคม

วังตะกูราษฎร์อุทิศ

โพธิธรรมสุวัฒน์

พิบูลธรรมเวทวิทยา

ท่าเสาพิทยาคม

ห้วยยาวพิทยาคม

แหลมรังวิทยาคม

โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (PHOTHITHAMMASUWAT SCHOOL)
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทร. 056-681431 Fax. 056-681431 อีเมล : mail@phothitham.ac.th