ผู้อำนวยการ
ข้อมูลโรงเรียน
 หน้าแรก
 ข้อมูลโรงเรียน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โปรแกรมที่เปิดสอน
 ที่ตั้งและพิกัดดาวเทียม
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 ข่าวสาร/สอบถาม/ร้องเรียน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 เจตจำนงในการบริหารงาน
 Purposes of the Administration
 บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
 ภาพรวม1
 ภาพรวม2
 ผังรวมบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิทยาศาสตร์ฯ(คอมพิวเตอร์)
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ศิลปะ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 การงานอาชีพ
 ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 กราฟข้อมูลนักเรียน
 ปึการศึกษา 2565
 ปึการศึกษา 2564
 ปึการศึกษา 2563
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
 ปึการศึกษา 2554
 ปึการศึกษา 2553
 ปึการศึกษา 2552
 ปึการศึกษา 2551
 ปึการศึกษา 2550
ข้อมูลบุคลากร
 ปึการศึกษา 2565
 ปึการศึกษา 2564
 ปึการศึกษา 2563
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
บริการของโรงเรียน
โมบายแอพพลิเคชั่น
แอพตรวจสอบผลการเรียน
แอพลงเวลาปฏิบัติงาน
สถิติการเข้าชม
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)
������������������������������������������

อักษรย่อ พ.ส.
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน เป็นรูป ธรรมจักรอยู่ตรงกลาง มีปรัชญาโรงเรียนล้อมรอบธรรมจักร์ หมายถึง มรรค มีองค์ 8 สามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา
สีประจำโรงเรียน ขาว – น้ำเงิน
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ผู้มีธรรมะและคุณธรรม
สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็ง กล้าหาญ อดทน
ปรัชญาของโรงเรียน ปญฺญา นรานํ รตนํ (ปัญญาเป็นแก้วของคนดี)
คำขัญประจำโรงเรียน ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นโพธิ์
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกโพทะเล
ที่ตั้ง 674 หมู่ที่ 8 อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทรศัพท์ (056) 681163 – 681164,  056-681431
โทรสาร (056) 681163,  056-681431

ประวัติของโรงเรียน
        เนื่องด้วยพระครูโพธิธรรมสุวัฒน์ (หลวงพ่ออู๋) เจ้าอาวาสวัดโพทะเล ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก ประกอบกับโพทะเลเป็นอำเภอ แต่ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมประจำอำเภอ ชาวโพทะเล ต้องลำบาก ในการส่งบุตรหลานเดินทางไปศึกษาต่อระดับมัธยมยังอำเภอบางมูลนาก ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ติดกัน บางครอบครัวต้องส่งบุตรหลานไปเรียนยังโรงเรียนประจำจังหวัด ซึ่งไกลมาก เพราะการคมนาคมไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน
        หลวงพ่ออู๋ได้มีดำริ ให้สร้างโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอขึ้น โดยให้ใช้บริเวณวัดเป็นที่ตั้งแต่สภาพ ไม่เหมาะสมเนื่องจากสถานที่วัดคับแคบ พระครูเขียนและนางละออง แพงศรี ซึ่งมีที่ดิน อยู่มากเห็นความสำคัญของการศึกษาเช่นเดียวกัน จึงได้บริจาคที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน
        โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2510 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโพทะเล “รัฐบำรุง” ทำการสอนไปก่อน เนื่องจากอาคารเรียนของโรงเรียนยังสร้างไม่เสร็จ โดยมีครูมาทำการสอน 2 ท่าน คือ นายสมบูรณ์ จันทร์วังพรหม เป็นครูใหญ่ และว่าที่ ร.ต. ประเจตน์ สิงห์สถิตย์ เป็นครูผู้สอน
        พ.ศ. 2514 ได้ย้ายสถานที่มาอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบัน
        พ.ศ. 2519 ได้โอนโรงเรียนประถมปลายโพทะเล ซึ่งมีนายเพิ่มยศ เผื่อนประเสริฐ เป็นครูใหญ่ มารวมเป็นโรงเรียนเดียวกันและได้เข้าร่วมโครงการ
        คมช. รุ่น 13 โดยกรมสามัญศึกษาได้ช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์ คหกรรม เกษตรกรรม และอื่น ๆ รวมพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด 42 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
        พ.ศ. 2522 นายสมบูรณ์ จันทร์วังพรหม ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายประเสริฐ พฤกษะวัน ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
        พ.ศ. 2528 นายประเสริฐ พฤกษะวัน ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร นายทองสุข วรรณโชดก ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
        พ.ศ. 2531 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องทางการศึกษา (ร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร) ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
        พ.ศ. 2535 เปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
        พ.ศ. 2535 นายทองสุข วรรณโชดก ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายธวัช จินาพันธ์ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน
        พ.ศ. 2540 นายธวัช จินาพันธ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นายประยุทธ ศรีประสิทธิ์ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน
        พ.ศ. 2543 นายประยุทธ ศรีประสิทธิ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทราย-ทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร นายเกษม นวมครุฑ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนจนถึง 19 พฤศจิกายน 2551 และนายสะอาด สกุลดิษฐ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 จนถึงปี 2554
        พ.ศ. 2554 นายสะอาด สกุลดิษฐ์ ได้เกญียญอายุราชการ และ นายทิว มนูญธรรม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
        พ.ศ. 2562 นายทิว มนูญธรรมได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และนายวินัย ยุพจันทร์ได้ย้ายจากโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
        พ.ศ. 2564 นายวินัย ยุพจันทร์ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และนายปัญญา บุญคงได้ย้ายจากโรงเรียนวังแขมวิทยาคม ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

รายชื่อโครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
    โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธ
    โรงเรียน 1 อำเภอ โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน)
    โรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
    โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
    ศูนย์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตราโรงเรียน
ITA
 รวมลิ้งค์ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT) เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เอกสารภายใน
 งานวิชาการ
 งานสารสนเทศ
 งานนโยบายและแผน
 งานบริหารบุคคล
 งานกิจการนักเรียน
 งานบริหารทั่วไป
 งานประชาสัมพันธ์
 งานพัสดุ
 งานการเงินและบัญชี
 งานธุรการ
 เอกสารอื่น ๆ
วารสารโรงเรียน
โพธิธรรมสารปี 2565
โพธิธรรมสารปี 2564
โพธิธรรมสารปี 2563
โพธิธรรมสารปี 2562
โพธิธรรมสารปี 2561
โพธิธรรมสารปี 2560
โพธิธรรมสารปี 2559
โพธิธรรมสารปี 2558
โพธิธรรมสารปี 2557
โพธิธรรมสารปี 2556
โพธิธรรมสารปี 2555
โพธิธรรมสารปี 2554
โพธิธรรมสารปี 2553
เว็บด้านการศึกษา
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (PHOTHITHAMMASUWAT SCHOOL)
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทร. 056-681431 Fax. 056-681431 email : mail@phothitham.ac.th